No. D-035

ARTIST: Yuko Matsumoto

Strawberry moon & Dragon